Учебни планове и програми

В рамките на проекта са подготвени и финализирани учебните планове за електронно дистанционно обучение на 5 магистърските програми:

  • Разпределени системи мобилни технологии
  • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
  • Информационни системи
  • Образователни технологии по математика и информатика
  • Обучение по информационни технологии и информатика.

Заедно с тях са разработени и учебните програми за електронно дистанционно обучение на над 80 различни курса, включени в учебните планове на тези магистърски програми.

За описанието на учебните планове и програми за ЕДО в рамките на проекта бяха създадени шаблони, които послужиха като основа за създаване на единен шаблон за СУ.

Тези учебни планове и програми са:

  • приети на заседание на Факултетния съвет на ФМИ при СУ от 10 ноември 2014 г
  • разгледани и одобрени от Експертния съвет за ЕДО на СУ
  • внесени, разгледани и приети от Учебна комисия на СУ
  • внесени и приети на Академически съвет на СУ на 17 декември 2014 г.

Така планираната учебна документация за акредитацията на EДО във ФМИ не само беше изработена, но беше и приета от Академичния съвет на СУ "Св. Кл. Охридски", след  което може да стартира процедура по акредитация на тази форма за обучение във СУ и на тези програми в частност.