Описание

На 26 Октомври 2012 г. стартира двугодишен проект “Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”, договор № BG051PO001-4.3.04-0018. Проектът е с ръководител проф.д-р Красен Стефанов и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Финансовата помощ е в размер на 627 609,14 лв.

Проектът ще предостави възможност за разработване на пет програми за дистанционно обучение с преимуществено използване на електронни форми на обучение – една за ниво бакалавър (Информатика) и четири за ниво магистър (Компютърни науки, Информационни системи, Разпределени системи и мобилни технологии, Теория на обучението по математика и информатика).

Ще бъде стартирана процедура за тяхното акредитиране. Ще бъдат разработени поне 60 курса или модула за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение. Очакваме в тези курсове и модули да се включат поне хиляда и петстотин студента.

Отделно ще бъдат разработени три различни курса за обучение на възрастни за прилагане на електронна форма на дистанционно обучение – един за преподаватели, един за представители на администрацията, и един за представители на техническото и програмно поддържане на системите за електронно обучение.

Във ФМИ при СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде създаден Център за обучение през целия живот, който ще поеме ролята за подпомагане на електронните форми на дистанционно обучение във ФМИ след завършване на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат усъвършенствани и интегрирани 4 налични системи, прилагани за управление и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение. Ще бъдат проведени два национални семинари за обмяна на опит по прилагане на електронните форми на дистанционно обучение.