Научна литература

По договора № BG051PO001-3.3.06-0018  е закупена научна литература.

Книгите мога да бъдат заемани от кабинет 203. Запитвания за наличността на книгите можете да отправяте към Стефка Близнева (blizneva {at} fmi.uni-sofia.bg).