Дейности

1.1. Подготовка на курс за обучение на преподаватели
1.2. Подготовка на курс за обучение на представители на администрацията.
1.3 Подготовка на курс за обучение на технически и системни администратори.
1.4 Провеждане на 10 курса за обучение на преподаватели.
1.5 Провеждане на два курса за обучение на представители на администрацията.
1.6 Провеждане на два курса за обучение на технически и системни администратори на системи.
2.1 Усъвършенстване на системата Мудъл с нови функционални възможности.
2.2 Интегриране на виртуални библиотеки със системи за електронно обучение и с хранилища на стандартизирани учебни компоненти.
2.3 Усъвършенстване на наличните хранилища на стандартизирани учебни компоненти.
2.4 Усъвършенстване на системата за управление на учебна информация СУСИ.
3.1 Разработване на специализирани продукти и услуги за създаване на стандартизирани висококачествени мултимедийни учебни ресурси и помагала.
3.2 Предоставяне на нови услуги за подпомагане на електронното обучение.
3.3 Разработване на нови учебни мултимедийни помагала.
4.1 Създаване на учебно-методичен център във ФМИ за подпомагане на прилагането на електронни форми на дистанционно обучение.
4.2 Създаване на специализирано звено за технологично осигуряване на системите за електронни форми на дистанционно обучение.
4.3 Подпомагане на преподавателите от ФМИ в процесите на създаване и провеждане на програми и курсове с използване на електронни форми на дистанционно обучение.
5.1 Указания за създаване на документация при разработването на програми за електронни форми на дистанционно обучение.
5.2 Създаване на учебна документация за програми с електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ.
5.3 Стартиране на процедура за акредитация на разработените програми.
6.1 Създаване на методика за разработване на електронни модули и курсове.
6.2 Разработване на електронни модули и курсове.
6.3 Провеждане на електронни модули и курсове.
7.1 Информиране на целевите групи, анализ на потребностите и подбор на кандидатите за обучение.
7.2 Предварителна подготовка и снабдяване с всички необходими материали и ресурси.
7.3 Създаване на организация за административно обслужване на проведените модули и курсове за обучение.
7.4 Анализ на качеството на проведените курсове за обучение 7.5 Обмяна на опит и разпространение на резултатите.