Методика

В рамките на УМЦЕДО е създадено  специализирано звено за методическо осигуряване с функции за методическо подпомагане на преподаватели по отношение на разработване на електронни курсове за дистанционно обучение и създаване на критерии за оценка на качеството на обучението.Неговите функции включват:

  • Осигуряване на помощни и консултативни услуги при създаването на учебни планове и програми
  • Създаване на методически указания за планиране, дизайн и провеждане на ЕДО в съответствие с най-добрите световни практики, нормативните документи и изискванията на НАОА.

Звеното за методическо осигуряване предлага система и процедури за мониторинг и оценка на качеството на ЕДО, анализира резултатите от мониторинга и предлага мерки за повишаване на качеството. При конституиране на УМЦЕДО в звеното за методическо осигуряване като ключови експерти са определени Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева и Николина Николова.От експертите бяха разработени: