Цели и задачи

Основната цел на проекта е да предложи алтернативни методи за повишаване на квалификацията и за учене през целия живот на специалистите по информатика и математика, чрез изграждане на необходимата административна и техническа инфраструктура и създаване на учебни програми и курсове за електронно дистанционно обучение във ФМИ. Планирани са следните конкретни цели:

  1. Разработка на учебни програми и учебна документация за дистанционно обучение, отговарящи на нуждите на българската индустрия и образователната ни система.
  2. Създаване/внедряване на електронни модули и курсове за обучение по математика и информатика.
  3. Разработка на онлайн учебни материали и ресурси за самоподготовка по учебните дисциплини от учебните програми.
  4. Изграждане на технологична инфраструктура за доставяне на учебни материали с високоскоростен достъп до интернет.
  5. Оборудване на лаборатории за създаване на мултимедийни и интерактивни учебни материали, чрез аудио&видео средства и т.н.
  6. Подготовка на преподавателския и административния състав на факултета за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.