“Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика”

От 26 октомври 2012 г. до 31 декември 2014 г. във Факултета по математика и информатика на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” се реализира двугодишен проект за разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ.

Проектът се осъществи по договор  № BG051PO001-4.3.04-0018 с МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предостави възможност за разработване на пет програми за дистанционно обучение с преимуществено използване на електронни форми на обучение.

Проектът подпомогна разработването на над 60 курса или модула за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение. Повече от 40 от тези модули и курсове бяха проведени в рамките на периода за изпълнение на проекта.

В тези курсове и модули се включиха над  хиляда и петстотин студента, от които над хиляда студента завършиха успешно поне един модул или курс.